Obowiązek stosowania kasy fiskalnej od 2015 roku

Podziel się 😉Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Obowiązek stosowania kas fiskalnych od 2015 roku - Promes Bielsko-BiałaInformujemy, że nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, posiada już podpis Ministra i czeka na publikację.
Przypominamy, że zgodnie ze zaktualizowanym projektem z dnia 10 października br., od 1 stycznia 2015 r. obowiązkiem stosowania kas, bez względu na obrót, zostaną objęci podatnicy świadczący takie usługi, jak:

  1. naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowania, regeneracja, wymiana opon
  2. badania i przeglądy techniczne pojazdów
  3. usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
  4. usługi prawne z wyjątkiem notariuszy
  5. doradztwa podatkowego
  6. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
  7. usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (czyli catering – za wyjątkiem samolotów, stołówek szkolnych i uczelnianych).

Obowiązkiem rejestracji obrotów przy pomocy kas zostanie objęta także dostawa perfum i wód toaletowych.

Większość uwagi poświęconej projektowi Rozporządzenia skupia się na wymienionych grupach usługodawców. Ważna zmiana dotyczy też likwidacji obecnego zwolnienia tych podatników, którzy świadczą usługi dla niewielkiej liczby odbiorców (rocznie liczba świadczonych usług udokumentowanych fakturami nie przekracza 50, liczba odbiorców mniejsza niż 20) – od 2015 r. również będą musieli posiadać kasy fiskalne.

Podziel się 😉Informujemy, że nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, posiada już podpis Ministra i czeka na publikację. Przypominamy, że zgodnie ze zaktualizowanym projektem z dnia 10 października br., od 1 stycznia 2015 r. obowiązkiem stosowania kas, bez względu na obrót, zostaną objęci podatnicy świadczący takie […]

„Data sprzedaży” czy „data dostawy” na fakturze

Podziel się 😉Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Data sprzedaży czy data dostawy - Promes kasy fiskale Bielsko-BiałaDyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 22 maja 2014 r. nr ILPP2/443-208/14-2/AD rozstrzygnął, czy Spółka może używać na fakturze sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, i czy faktura taka będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która z tytułu prowadzonej działalności wystawia faktury, wykazując na nich m.in. datę sprzedaży (pod nazwą w treści faktury „Data sprzedaży”) oraz datę wystawienia faktury, która zazwyczaj jest inna, niż data sprzedaży. System finansowo-księgowy Spółki został skonfigurowany w taki sposób, że data sprzedaży uwidoczniona na fakturach jest tożsama z dniem dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi przez Spółkę.

Spółka zadała pytanie, czy może używać sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, tj. czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdzie data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami przepisów prawa podatkowego.

Zdaniem Spółki „data sprzedaży” widniejąca na fakturze jest tożsama z „datą dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi”. Wyjątkiem od tej reguły może być sprzedaż ciągła, gdzie data dokonania będzie datą regularnej dostawy, a data zakończenia byłaby datą całkowitego zakończenia transakcji. W przypadku, w którym data wystawienia faktury nie jest równoznaczna z datą dostawy – należy wskazać obie daty. Jeśli taka sytuacja nie nastąpi powinno się przyjąć, że data na fakturze oznacza datę sprzedaży. Więcej

Podziel się 😉Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 22 maja 2014 r. nr ILPP2/443-208/14-2/AD rozstrzygnął, czy Spółka może używać na fakturze sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, i czy faktura taka będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo. Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która z tytułu prowadzonej działalności […]

Obowiązek zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej

Podziel się 😉Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Obowiązek zwrotu kwoty za zakup kasy fiskalnej - Promes Bielsko-Biała Wodzisław Śląski

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji z dnia 11 czerwca 2014 r. nr ITPP1/443-290/14/AJ o obowiązku zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który poszerzył działalność gospodarczą o sprzedaż alkoholu. W związku z powyższym zobligowany został do instalacji kasy i rozpoczęcia sprzedaży za jej pośrednictwem. Fiskalizacja kasy została przeprowadzona 14 września 2010 r., pierwsza sprzedaż zaewidencjonowana na kasie miała miejsce 15 września 2010 r. Kwota wydatkowana na zakup kasy rejestrującej została przez odliczona w deklaracji VAT-7 za październik 2010 r. Warunki uprawniające do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej zostały spełnione. Przegląd techniczny kasy został wykonany przez właściwy serwis w dniu 24 czerwca 2013 r.

Podatnik zadał pytanie, czy jest zobowiązany do zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej ze względu na to, że nie dokonał w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży.

Zdaniem Podatnika według ówcześnie obowiązujących przepisów przeglądy techniczne powinny być dokonywane co 24 miesiące. W związku z powyższym obowiązkowy przegląd techniczny kasy powinien być dokonany najpóźniej w dniu 14 września 2012 r. (2 lata od fiskalizacji kasy). Obowiązku tego nie dopełnił wobec czego jest zobligowany do zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Więcej

Podziel się 😉 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji z dnia 11 czerwca 2014 r. nr ITPP1/443-290/14/AJ o obowiązku zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który poszerzył działalność gospodarczą o sprzedaż alkoholu. W związku z powyższym zobligowany został do instalacji kasy i rozpoczęcia […]

Wystawianie faktur w 2014 roku

Podziel się 😉Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Wystawianie faktur VAT w 2014 roku -Promes kasy fiskalne Bielsko-Biała

W kwestii wystawienia faktur wcześniej niż na 30 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.
Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej: „ustawą o VAT”), podatnik podatku od towarów i usług, jest zobowiązany do wystawiania faktur dokumentujących:

• sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej i podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
• otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem ww. czynności.
W myśl art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Należy podkreślić, że ww. termin nie odnosi się do każdej dostawy towarów i każdego wykonania usług. Zgodnie bowiem z art. 106i ust. 8 ustawy o VAT, przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Więcej

Podziel się 😉 W kwestii wystawienia faktur wcześniej niż na 30 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje. Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej: „ustawą o VAT”), podatnik podatku od towarów i […]

Łatwiej o zwrot podatku VAT

Podziel się 😉Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Zwrot podatku VAT - Promes kasy fiskalne Bielsko-BiałaMinisterstwo Finansów w piśmie z dnia 8 kwietnia 2014 r. przekazanego do organów skarbowych rekomenduje urzędom skarbowym dokonywanie szybszego zwrotu podatku VAT z tej części, która nie budzi wątpliwości i nie jest kwestionowana co do zasadności zwrotu, natomiast wstrzymywanie wypłaty tylko tej kwoty co do której musi być prowadzona kontrola bądź prowadzone czynności sprawdzające.
W takiej sytuacji – wskazuje Ministerstwo Finansów – właściwym postępowaniem jest wydanie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu całej kwoty zwrotu i zatrzymanie jedynie kwoty budzącej wątpliwość co do jej prawidłowości oraz dokonaniu zwrotu pozostałej (bezspornej) części zwrotu.

Należy bowiem zauważyć, że art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o podatku od towarów usług, nie stanowi podstawy prawnej do przedłużenia terminu części zwrotu.

Mając na względzie art. 99 ust. 12 ww. ustawy, zgodnie z którym kwotę zwrotu różnicy podatku przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej (chyba, że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi ją w innej wysokości), przedłużenie terminu dotyczy wyłącznie całości zwrotu w kwocie wykazanej w deklaracji.

Więcej

Podziel się 😉Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 8 kwietnia 2014 r. przekazanego do organów skarbowych rekomenduje urzędom skarbowym dokonywanie szybszego zwrotu podatku VAT z tej części, która nie budzi wątpliwości i nie jest kwestionowana co do zasadności zwrotu, natomiast wstrzymywanie wypłaty tylko tej kwoty co do której musi być prowadzona kontrola bądź prowadzone czynności […]