Wystawianie faktur w 2014 roku

Wystawianie faktur VAT w 2014 roku -Promes kasy fiskalne Bielsko-Biała

W kwestii wystawienia faktur wcześniej niż na 30 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.
Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej: „ustawą o VAT”), podatnik podatku od towarów i usług, jest zobowiązany do wystawiania faktur dokumentujących:

• sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej i podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
• otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem ww. czynności.
W myśl art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Należy podkreślić, że ww. termin nie odnosi się do każdej dostawy towarów i każdego wykonania usług. Zgodnie bowiem z art. 106i ust. 8 ustawy o VAT, przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Więcej

Podziel się 😉FacebookTwitterGoogle+email W kwestii wystawienia faktur wcześniej niż na 30 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje. Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej: „ustawą o VAT”), podatnik podatku od towarów i […]

Łatwiej o zwrot podatku VAT

Zwrot podatku VAT - Promes kasy fiskalne Bielsko-BiałaMinisterstwo Finansów w piśmie z dnia 8 kwietnia 2014 r. przekazanego do organów skarbowych rekomenduje urzędom skarbowym dokonywanie szybszego zwrotu podatku VAT z tej części, która nie budzi wątpliwości i nie jest kwestionowana co do zasadności zwrotu, natomiast wstrzymywanie wypłaty tylko tej kwoty co do której musi być prowadzona kontrola bądź prowadzone czynności sprawdzające.
W takiej sytuacji – wskazuje Ministerstwo Finansów – właściwym postępowaniem jest wydanie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu całej kwoty zwrotu i zatrzymanie jedynie kwoty budzącej wątpliwość co do jej prawidłowości oraz dokonaniu zwrotu pozostałej (bezspornej) części zwrotu.

Należy bowiem zauważyć, że art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o podatku od towarów usług, nie stanowi podstawy prawnej do przedłużenia terminu części zwrotu.

Mając na względzie art. 99 ust. 12 ww. ustawy, zgodnie z którym kwotę zwrotu różnicy podatku przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej (chyba, że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi ją w innej wysokości), przedłużenie terminu dotyczy wyłącznie całości zwrotu w kwocie wykazanej w deklaracji.

Więcej

Podziel się 😉FacebookTwitterGoogle+emailMinisterstwo Finansów w piśmie z dnia 8 kwietnia 2014 r. przekazanego do organów skarbowych rekomenduje urzędom skarbowym dokonywanie szybszego zwrotu podatku VAT z tej części, która nie budzi wątpliwości i nie jest kwestionowana co do zasadności zwrotu, natomiast wstrzymywanie wypłaty tylko tej kwoty co do której musi być prowadzona kontrola bądź prowadzone czynności […]

Pełne odliczenie VAT od samochodów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji

VAT - Promes kasy fiskalne Bielsko-Biała Pszczyna ŻywiecOd 1 kwietnia 2014 r. pełne odliczenie podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi będzie przysługiwać podatnikom, którzy pojazdy te będą wykorzystywać wyłącznie do działalności gospodarczej. Aby wykazać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności konieczne będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Aby wykazać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności konieczne będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.

W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wchodzących w życie od 1 kwietnia 2014 r. pełne odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi będzie przysługiwać podatnikom, którzy pojazdy te będą wykorzystywać wyłącznie do działalności gospodarczej. Aby wykazać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej konieczne będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, która zawierać będzie dane wskazane w art. 86a ust. 7 i ust. 8 ustawy o VAT.

Jeżeli pojazd będzie kierowany przez podatnika lub pracownika podatnika prowadzona ewidencja powinna zawierać dane wskazane w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT. Jeżeli natomiast pojazd będzie kierowany przez inne osoby niż podatnik lub pracownik podatnika np. osoby współpracujące z podatnikiem, powołane na określone stanowiska, pracujące na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło prowadzona ewidencja powinna zawierać dane wskazane w art. 86a ust. 8 ustawy o VAT.

Więcej

Podziel się 😉FacebookTwitterGoogle+emailOd 1 kwietnia 2014 r. pełne odliczenie podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi będzie przysługiwać podatnikom, którzy pojazdy te będą wykorzystywać wyłącznie do działalności gospodarczej. Aby wykazać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności konieczne będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Aby wykazać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności konieczne będzie […]

Nowy druk deklaracji VAT-11

Nowy druk deklaracji VAT-11- Promes kasy fiskalne Bielsko-białaOd 18 lutego obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-11 ( dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu ).
Nowy wzór deklaracji wynika z ogłoszonego w Dzienniku Ustaw w dniu 17 lutego 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z 2014 r., poz. 209). Powyższe rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z 2013 r., poz. 367).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 99 ust. 14b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późno zm.) w związku ze zmianami wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2014 r, ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608).

Więcej

Podziel się 😉FacebookTwitterGoogle+emailOd 18 lutego obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-11 ( dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu ). Nowy wzór deklaracji wynika z ogłoszonego w Dzienniku Ustaw w dniu 17 lutego 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla […]

Paragon może stać się fakturą

Paragon może stać się fakturą - Promes kasy fiskalne Bielsko-BiałaOd stycznia 2014 r. paragon fiskalny może stać się fakturą. Konieczne jest jednak spełnienie kilku istotnych warunków.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 17 (oraz odpowiednim przepisem § 9 ust. 1 pkt 18 dotyczącym kas o zastosowaniu specjalnym) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013, poz. 363) paragon fiskalny zawiera co najmniej numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy. Wymóg powyższy oznacza, że kasy rejestrujące powinny, co do zasady, posiadać techniczną możliwość zapisu na paragonie fiskalnym NIP-u nabywcy, na jego żądanie. Wymóg taki powinien być realizowany od 1 października 2013 r. jednakże w myśl § 36 ww. rozporządzenia podatnicy użytkujący kasy nieposiadające możliwości technicznych spełnienia wymagań określonych w rozdziale 2 (w tym § 8 ust. 1 pkt 17) stosują te przepisy odpowiednio, co oznacza, że do momentu prawidłowości zapisów za pomocą „starych” kas podatnicy mogą nie wpisywać na paragonie NIP nabywcy. W przypadku zakupu nowej kasy rejestrującej (np. gdy „stara” kasa ulegnie uszkodzeniu, zapełniona zostanie pamięć kasy, czy utraci walor funkcjonalności) nowozakupiona kasa będzie posiadała zdolność zapisu zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących posiadając możliwość zapisu NIP nabywcy – na jego żądanie. Więcej

Podziel się 😉FacebookTwitterGoogle+emailOd stycznia 2014 r. paragon fiskalny może stać się fakturą. Konieczne jest jednak spełnienie kilku istotnych warunków. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 17 (oraz odpowiednim przepisem § 9 ust. 1 pkt 18 dotyczącym kas o zastosowaniu specjalnym) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. […]