Posts Tagged ‘faktura VAT’

„Data sprzedaży” czy „data dostawy” na fakturze

Data sprzedaży czy data dostawy - Promes kasy fiskale Bielsko-BiałaDyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 22 maja 2014 r. nr ILPP2/443-208/14-2/AD rozstrzygnął, czy Spółka może używać na fakturze sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, i czy faktura taka będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która z tytułu prowadzonej działalności wystawia faktury, wykazując na nich m.in. datę sprzedaży (pod nazwą w treści faktury „Data sprzedaży”) oraz datę wystawienia faktury, która zazwyczaj jest inna, niż data sprzedaży. System finansowo-księgowy Spółki został skonfigurowany w taki sposób, że data sprzedaży uwidoczniona na fakturach jest tożsama z dniem dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi przez Spółkę.

Spółka zadała pytanie, czy może używać sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, tj. czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdzie data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami przepisów prawa podatkowego.

Zdaniem Spółki „data sprzedaży” widniejąca na fakturze jest tożsama z „datą dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi”. Wyjątkiem od tej reguły może być sprzedaż ciągła, gdzie data dokonania będzie datą regularnej dostawy, a data zakończenia byłaby datą całkowitego zakończenia transakcji. W przypadku, w którym data wystawienia faktury nie jest równoznaczna z datą dostawy – należy wskazać obie daty. Jeśli taka sytuacja nie nastąpi powinno się przyjąć, że data na fakturze oznacza datę sprzedaży. Więcej

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 22 maja 2014 r. nr ILPP2/443-208/14-2/AD rozstrzygnął, czy Spółka może używać na fakturze sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, i czy faktura taka będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo. Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która z tytułu prowadzonej działalności wystawia faktury, […]

Kiedy nie trzeba posiadać potwierdzenia otrzymania faktury korygującej

faktura korygująca - Promes kasy fiskalne Bielsko-BiałaW świetle obowiązującego od stycznia 2014 r. art. 29a ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik nie jest zobowiązany spełnić warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę. Dotyczy to jedynie sytuacji wskazanych przez ustawodawcę.

W świetle obowiązującego od stycznia 2014 r. art. 29a ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług w celu obniżenia podstawy opodatkowania w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem należnym podatnik nie musi spełnić warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę w przypadku:

  1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
  2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
  3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
  4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.
    Więcej

W świetle obowiązującego od stycznia 2014 r. art. 29a ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik nie jest zobowiązany spełnić warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę. Dotyczy to jedynie sytuacji wskazanych przez ustawodawcę. W świetle obowiązującego od stycznia 2014 r. art. 29a ust. 15 ustawy o podatku […]

„Metoda kasowa” na fakturze

Metoda kasowa na fakturze - Promes kasy fiskalne Bielsko-BiałaMetoda kasowa na fakturze
Od stycznia 2014 r. wystawiona przez podatników faktura powinna zawierać w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 – wyrazy „metoda kasowa”. Powyższe wynika z art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług.
Oznaczenie faktury wyrazami „metoda kasowa” będzie od nowego roku dotyczyć małych podatników rozliczających się metodą kasową – art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, a także wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu – art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie komisu – art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18 – art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. c) oraz świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług – art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. d) ustawy o VAT. Więcej

Metoda kasowa na fakturze Od stycznia 2014 r. wystawiona przez podatników faktura powinna zawierać w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 – wyrazy „metoda kasowa”. Powyższe wynika z art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy […]