Paragon może stać się fakturą

Podziel się 😉Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Paragon może stać się fakturą - Promes kasy fiskalne Bielsko-BiałaOd stycznia 2014 r. paragon fiskalny może stać się fakturą. Konieczne jest jednak spełnienie kilku istotnych warunków.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 17 (oraz odpowiednim przepisem § 9 ust. 1 pkt 18 dotyczącym kas o zastosowaniu specjalnym) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013, poz. 363) paragon fiskalny zawiera co najmniej numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy. Wymóg powyższy oznacza, że kasy rejestrujące powinny, co do zasady, posiadać techniczną możliwość zapisu na paragonie fiskalnym NIP-u nabywcy, na jego żądanie. Wymóg taki powinien być realizowany od 1 października 2013 r. jednakże w myśl § 36 ww. rozporządzenia podatnicy użytkujący kasy nieposiadające możliwości technicznych spełnienia wymagań określonych w rozdziale 2 (w tym § 8 ust. 1 pkt 17) stosują te przepisy odpowiednio, co oznacza, że do momentu prawidłowości zapisów za pomocą „starych” kas podatnicy mogą nie wpisywać na paragonie NIP nabywcy. W przypadku zakupu nowej kasy rejestrującej (np. gdy „stara” kasa ulegnie uszkodzeniu, zapełniona zostanie pamięć kasy, czy utraci walor funkcjonalności) nowozakupiona kasa będzie posiadała zdolność zapisu zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących posiadając możliwość zapisu NIP nabywcy – na jego żądanie.

Przepisy powyższe są skorelowane z art. 106h ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle tego przepisu podatnik nie ma obowiązku dołączać do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt

3.Natomiast z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że faktura dokumentująca sprzedaż na kwotę należności ogółem nie przekraczającej 450 zł albo kwoty 100 euro (tzw. faktura uproszczona) może nie zawierać następujących danych:

  • imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu;
  • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
  • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
  • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  • stawki podatku;
  • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Art. 106e ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że tzw. Faktur uproszczonych nie wystawia się w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, sprzedaży, dla której nie jest na fakturze podawany numer nabywcy, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz w przypadku czynności gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.+

Z powyższych przepisów wynika, że od 2014 r. paragon fiskalny, o którym mowa w art. 106h ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli będzie zawierał konieczne elementy, o których mowa wyżej, zostanie uznany za fakturę.
Jeśli podatnicy wymienią w 2014 r. kasy rejestrujące na nowe, to takie kasy będą miały możliwość zapisu NIP-u nabywcy na fakturze stając się w ten sposób fakturami uproszczonymi, które będą dawać nabywcy pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego (za wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 88 i 88a ustawy). Natomiast paragon fiskalny z podaniem NIP-u nabywcy spowoduje u sprzedawcy brak obowiązku dodatkowego generowania faktury, bowiem paragon będzie ową fakturą. Spowoduje to np. możliwość odciążenia pracowników w punktach informacyjnych sklepów wielkopowierzchniowych, którzy nie będą zobowiązani wystawiać faktur, gdyż wydane z kasy paragony fiskalne z numerem NIP staną się fakturami. Równocześnie uprości to procedury zakupu nabywcom, gdyż zamiast dodatkowo oczekiwać na pełną fakturę, otrzymają fakturę uproszczoną już przy zapłacie należności w kasie. Należy jednoznacznie podkreślić, że faktury uproszczone nie będą mogły być wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby takie nie posługują się NIP, gdyż nie są zidentyfikowane na potrzeby podatku od towarów i usług, ani podatku od wartości dodanej.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że możliwość wystawienia faktury uproszczonej w przypadku transakcji o wartości do 450 zł (lub 100 euro) nie oznacza, że nie można wystawiać w sytuacji sprzedaży faktury zawierającej pełnej ilości danych.

Źródło: izbapodatkowa.pl