Informacja PIT-11 za 2013 rok

PIT-11 za 2013 rokPracodawcy oraz inni płatnicy zobowiązani są do sporządzenia i przekazania informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-11 za 2013 r. Do kiedy muszą to zrobić? Czas na dopełnienie tej formalności mają tylko do 28 lutego 2014.

Należy również pamiętać, że z końcem lutego upływa również termin złożenia informacji PIT-8C, PIT-11A i IFT-1R, rocznych obliczeń podatku PIT-40 i PIT-40A, jak również przekazania właściwym oddziałom ZUS oraz emerytom i rencistom informacji o wysokości przychodów uzyskanych przez nich z pracy zarobkowej a także przekazania ubezpieczonemu informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej za 2013 rok o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS.

Zobowiązanymi do sporządzenia informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na druku PIT-11 są między innymi zakłady pracy – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W informacji tej podmioty zatrudniające pracowników ujmują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego oraz – w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Zobowiązanymi do złożenia informacji PIT-11 są również inne podmioty, takie jak m.in. rolnicze spółdzielnie produkcyjne, organy zatrudnienia, zakłady karne itp.

Płatnik przekazuje informację PIT-11 podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla miejsca zamieszkania podatnika. Jeśli podatnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, informację przekazuje się do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Termin przekazania PIT-11 upływa 28 lutego roku następującego po roku podatkowym, za który składana jest informacja.

Ważne!

Informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-11 za rok 2013 należy przekazać podatnikowi i do urzędu skarbowego w terminie do 28 lutego 2014 r.
PIT-11 można przekazać zarówno w wersji papierowej, jaki i elektronicznie. PIT-11 w wersji przekazywanej elektronicznie wymaga jednak zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Termin 28 lutego 2014 r. dotyczy przekazania podatnikowi i do urzędu również innych ważnych dokumentów na odpowiednich drukach:
PIT-8C – informacja o o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2013 r.
PIT-R – Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w 2013 r.
PIT-40A – roczne obliczenie podatku za 2013 r. przez organ rentowy
PIT-11A – informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego w 2013 r. (w przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatku za 2013 r.)
PIT-40 – roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2013 r.
IFT-1R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osobę objętą ograniczonym obowiązkiem podatkowym w 2013 r.

W terminie do 28 lutego 2014 r. należy również:

Przekazać emerytom i rencistom oraz właściwym dla nich oddziałom ZUS informację o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej w 2013 r.
Przekazać każdemu ubezpieczonemu informację roczną dla osoby ubezpieczonej za 2013 rokzawierającą dane ujęte w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS – w podziale na poszczególne miesiące 2013 roku